bg-title-text-haihuay-home

วันครู 2564


image-วันครู สำคัญไฉน รู้จัก 4 ดอกไม้ไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ

วันครู สำคัญไฉน รู้จัก 4 ดอกไม้ไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ

ดอกไม้ไหว้ครู ที่นิยม 4 ชนิด ที่สื่อถึงความเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ จะทดแทนคุณของครูก็คือ การเป็นคนดี