วิถีพุทธยุคใหม่ “เวียนเทียน” แบบ New normal อย่างไรให้ได้อานิสงค์แรง


feature-image_singlepost-วิถีพุทธยุคใหม่ “เวียนเทียน” แบบ New normal อย่างไรให้ได้อานิสงค์แรง

“เวียนเทียน” ให้เดินวน 3 รอบ แต่ถ้าเจอคนที่ชอบ กี่รอบ เราก็เดินได้✿♥‿♥✿ เนี่ย!ก่อนจะชวนคนที่แอบชอบไปเวียนเทียนอ่ะ รู้ยังว่า ทําไมต้องเวียนเทียน 3 รอบ เวียนเทียนเพื่ออะไร และ เวียนเทียนวันไหน ถ้ายังไม่รู้มานี่มา Haihuayonline นำเกร็ดความรู้มาบอก จะได้ชวนเขาหรือเธอคุยเฟื่องเรื่องราวกันในแบบวิถีพุทธยุคใหม่ได้

เพราะการทำบุญกับคนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัว ในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ เราแทบไม่มีเวลาใส่ใจการทำบุญ ซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเราได้สามารถทำบุญ บริจาคเงิน หรือ เวียนเทียนออนไลน์ ได้แบบง่าย ๆ เราจึงอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้กัน

เวียนเทียนเพื่ออะไร ทําไมต้องเวียนเทียน 3 รอบ เวียนเทียน เวียนทางไหน

ประชาชนกำลังเวียนเทียน

ประเทศไทยได้รับคติการเวียนเทียนมาจากอินเดีย พร้อมกับพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามา โดยความหมายและความสำคัญของการเวียนเทียน คือ การเดินเวียนขวา หรือ เดินตามเข็มนาฬิกา รอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป 

 • เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้กำหนดให้เดินเวียน 3 รอบ เพื่อให้รู้เตือนสติให้เราว่ามีการเวียนว่ายตายเกิด เหมือนดั่งวงล้อหมุนไปแล้วกลับมาจุดเดิม
 • ซึ่งการเวียนเทียนจะทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการเดินเวียนขวา 3 รอบ ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อแต่โบราณว่า “ขวาเป็นมงคล” ดังนั้นสิ่งที่เราเคารพจะต้องอยู่ทางด้านขวา อันเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด แต่หากเป็นการเวียนเทียนในงานอวมงคล เช่น งานศพ จะเดินเวียนทางซ้าย เรียกว่า “อุตราวรรต”

ทั้งนี้ ผลดีที่จะได้รับจากการเวียนเทียนตามความเชื่อของชาวพุทธเถรวาท ได้แก่ 

 • ช่วยให้ชีวิตสุกสว่าง ไฟ ถือเป็นสื่อกลางในการแสดงความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ การเวียนเทียน จึงเปรียบเหมือนการเพิ่มความสว่างให้ชีวิตราบรื่นเจริญรุ่งเรือง เป็นความเชื่อที่ตกทอดมาแต่โบราณและได้รับอิทธิพลทางความเชื่อมาในแถบอินเดียและเอเชียตะวันออก
 • เตือนสติ การเวียนเทียนนอกจากเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัย ปูชนียบุคคล หรือสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้ว ยังเป็นเหมือนกุศโลบายเตือนสติให้ตระหนักถึง "วัฏสงสาร" หรือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
 • ได้อานิสงส์แรง การเวียนเทียนจะช่วยส่งอานิสงส์ผลบุญให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ ในทางตรงคือ ผู้ปฏิบัติจะมีกายที่สำรวมขึ้น มีจิตใจที่สะอาด สงบ ระหว่างที่เดินเวียนเทียน และในทางอ้อม คือ จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บุญหนัก หลุดพ้นจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้ 

เวียนเทียนวันไหน 

เชื่อว่ามีบางคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับการเวียนเทียน ว่าจริง ๆ แล้วเราสามารถเวียนเทียนในวันสำคัญทางศานาวันไหนบ้าง ซึ่งการเวียนเทียนนั้นนิยมทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 วัน ได้แก่

วันมาฆบูชา

พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ความสำคัญของวันนี้เป็นวันที่มีไว้เพื่อให้ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่มหาสังฆสันนิบาต ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 9 เดือน จึงถือได้ว่า วันมาฆบูชา เป็น วันพระธรรม

วันวิสาขบูชา

วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา ถือว่าเป็น วันพระพุทธ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีนี้จะตรงกับวันที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา ถือเป็น วันพระสงฆ์ โดยมีความสำคัญที่เคยเกิดหลายเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนา คือ

 • เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
 • เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
 • เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
 • เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เวียนเทียนด้วย คือ ”วันอัฏฐมีบูชา” เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง กุสินารา เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองค์อีกวันหนึ่ง แต่ปัจจุบันมีเพียงบางวัดเท่านั้นที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้

เวียนเทียนที่ไหน เวียนเทียนกี่โมง

ปกติแล้วเราสามารถเวียนเทียนเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเวียนเทียนตอนเย็นเสมอไป แต่โดยส่วนมากวัดมักจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนตอน ช่วงเย็นประมาณ 5 โมง ไปจนถึงช่วงหัวค่ำ (เวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัด)

โดยทั่วไปการเวียนเทียนเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันทุกปี แต่ในปี 2564 นี้ เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางวัดงดจัดงาน แต่ก็ยังมีบางวัดที่ยังคงดำเนินการจัดงานอยู่ แต่ต้องเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงหากพบว่าคนแออัดมากเกินไป ตามมาตรการการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งสถานที่สามารถเดินทางไป เวียนเทียนวัดไหนดีกรุงเทพ 2564 อาทิเช่น

 • วัดพระเชตุพนฯ หรือ วัดโพธิ์
 • วัดอรุณราชวราราม วรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
 • วัดสระเกศ หรือวัดภูเขาทอง
 • วัดไตรมิตรวิทยาราวรวิหาร
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
 • วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
 • วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 • วัดหัวลำโพง  
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
 • วัดปากน้ำ 

วิธีเวียนเทียน เวียนเทียนใช้อะไรบ้าง 

เมื่อเราปักหมุดสถานที่เวียนเทียนกันได้แล้ว และก็ทราบถึงความสำคัญของการเวียนเทียน ในเชิงทฤษฎีความรู้กันไปแล้ว คราวนี้มาถึงทีของการปฏิบัติกันบ้าง โดย ขั้นตอนและสิ่งที่ใช้ในการ เวียนเทียน ได้แก่

ชำระร่างกายและจิตใจ 

ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น เสื้อสายเดี่ยว ควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า

เตรียมของบูชา 

คือ ดอกไม้ 1 คู่ แนะนำให้เลือกเป็น ดอกไม้ไหว้พระ หรือ ดอกไม้มงคล เช่น ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ หรือจะใช้พวงมาลัยดอกไม้สำหรับถวายพระก็ได้ นอกจากนี้ก็ต้องมีธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม

ไหว้พระประธานก่อน 

เมื่อไปถึงวัด ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานหลักด้านในโบสถ์ก่อน แล้วค่อยออกมาตั้งแถวเตรียมตัวเวียนเทียน หัวแถวจะมีพระภิกษุเดินนำ ต่อด้วยสามเณร ท้ายสุดเป็นอุบาสก อุบาสิกา ชายหญิงทั่วไป

เดินเวียนไปทางขวา

หลังจากที่ตั้งแถวเตรียมตัวเวียนเทียนแล้ว จากนั้นจุดธูปและเทียนนำมาถือไว้ในมือพร้อมดอกไม้และพนมมือขึ้น ต่อด้วยการเดินวนรอบโบสถ์ไปทางด้านขวามือ 3 รอบ เรียกว่าการเวียนแบบประทักษิณาวัตร พร้อมสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัยไปด้วยในแต่ละรอบ โดย บทสวด ระหว่างเดินเวียนเทียน ได้แก่

 • รอบที่ 1 ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยสวดบท "อิติปิโส" ดังที่ว่า "อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ" ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ
 • รอบที่ 2 ให้รำลึกถึงคุณพระธรรม โดยสวดบท "สวากขาโต" ดังที่ว่า "สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ "ไปจนจบ 
 • รอบที่ 3 ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ โดยสวดบท "สุปะฏิปันโน" ดังที่ว่า "สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ" ไปจนจบ

วางดอกไม้ธูปเทียน

เมื่อครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปวางหรือปักไว้ ณ ที่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ แล้วเข้าไปยังสถานที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง กราบพระ 3 ครั้งแล้ว สวดบทแผ่เมตตา กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ กราบพระอีก 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

เวียนเทียนออนไลน์

เวียนเทียนออนไลน์

อย่างที่ได้เอ่ยถึงไปในหัวข้อ เวียนเทียนที่ไหน ว่าในปี 2564 นี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-10 ทางกรมศาสนาและสำนักพระพุทธฯ จึงออกมารณรงค์ให้คนไทย ทำบุญแบบ New normal ด้วยการ "เวียนเทียนออนไลน์" กันมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด หรือหลีกเลี่ยงคนแออัดมากเกินไป ในการร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีนี้ และนอกเหนือจากการร่วมเวียนเทียนแล้ว ทางเว็บไซต์ยังมีกิจกรรม ฟังเทศน์ออนไลน์ พร้อมกันทั่วโลกอีกด้วย

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่เห็นเรื่องการเวียนเทียนออนไลน์ อาจจะสงสัยกันว่า ทำบุญออนไลน์ แบบนี้ ได้บุญไหม ซึ่ง พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เคยให้มุมมองเกี่ยวกับการทำบุญไว้ว่า..

การทำบุญสามารถทำได้ทุกรูปแบบ แต่สิ่งสำคัญคือเงินที่นำมาทำบุญ ต้องเป็นเงินที่หามาอย่างสุจริต ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และต้องมีใจเป็นกุศล 

ฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะทำบุญที่วัด ทำบุญที่ใดก็แล้วแต่ หรือโอนเงินทำบุญ หากแต่คุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์ อยากให้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และเงินที่ทำบุญนั้นเป็นเงินที่ได้มาอย่างสุจริต ก็ล้วนแล้วแต่เกิดบุญทั้งนั้น

สรุป

การทำบุญกับคนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัว และบางครั้งเราทำตามความเคยชิน โดยที่ไม่รู้ความสำคัญที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นวันนี้เราก็หวังว่าเกร็ดความรู้ที่เรานำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธยุคใหม่ไม่มากก็น้อย

ส่วนใครที่สะดวกไป เวียนเทียน ที่วัด ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมาตรการป้องกันโรคการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย ทางที่ดีในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็สามารถเลือกการ เวียนเทียนออนไลน์ กันไปก่อน ก็ได้บุญเหมือนกัน

สุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามข่าวหวยไทยรัฐ ข่าวหวยไทยรัฐทีวี ข่าวหวยแม่จําเนียร ข่าวหวย ข่าวดัง เลขเด็ด แนวทางหวยลาว หวยฮานอย หวยออนไลน์ หวยหุ้นออนไลน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคล็ดลับเสริมดวง ทำนายฝัน ทายนิสัย และอื่น ๆ อีกมากมาย จากทางเว็บไซต์ของ haihuayonline ที่มีมาอัพเดทให้อยู่ทุกวัน รับประกันว่าเซียนหวยทั้งหลายห้ามพลาดในทุกรูปแบบ

บทความแนะนำอื่นๆที่น่าสนใจ